Tijekom srpnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik završeni su radovi i cjevovod je u funkciji

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.893 m građevinskih radova, napravljeno je 164 priključaka te 3.192 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 4.440 m zadane trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz 5.636 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.671 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m te je stanje nepromijenjeno u odnosu na lipanj 2022.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Čeka se preuzimanje.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do 1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova. Čeka se preuzimanje.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je 2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 12.327 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.179 priključka, završnih radova u duljini do 24.146 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 22.789 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.800 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U srpnju 2022. na gradilištima je bilo angažiran 186 osoba.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu srpnju 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja. Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.630 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.076 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 05.08.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog kvara na vodoopskrbnom sustavu bez pitke vode biti:

 • Ulica Marina Držića
 • Ulica Mate Lovraka
 • Ulica Ivana Meštrovića
 • Ulica Grigora Viteza
 • Ulica Ruđera Boškovića
 • Krndija, djelomično
 • Marinkovac
 • Prekopakra
 • Kusonje

Djelatnici Voda Lipik su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

UKLJUČENJE CRPILIŠTA GAJ

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da je zbog dugotrajne suše dana 05.08.2022. u vodoopskrbni sustav uključeno Crpilište Gaj.

Crpilište Gaj će pitkom vodom snabdjevati:

 • zapadni dio grada Lipika
 • Dobrovac
 • Kukunjevac
 • Brezine
 • Gaj
 • Antunovac
 • Marino selo
 • Poljana

JAVNI NATJEČAJ

Ur.broj: 64/2022

Pakrac, 04.08.2022.

Temeljem članka 28. stavak 1.  Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), VODE LIPIK d.o.o.

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 

Naziv radnog mjesta: SKLADIŠTAR jedan(1) izvršitelj

Organizacijski odjel: Odjel za računovodstveno financijske poslove

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada

Rad se obavlja na području Grada Pakraca i Grada Lipika, a po potrebi i drugim mjestima.

 1. Opis poslova i odgovornosti:
 2. zaprima i izdaje materijal te odgovara za optimalnu zalihu materijala, alata, opreme i rezervnih dijelova,
 3. izrađuje primke,
 4. izrađuje izdatnice,
 5. unos inventurne liste,
 6. vrši nabavu za potrebe Društva,
 7. pomaže voditelju nabave pri pripremi potreba i dokumentacije za javnu nabavu
 8. obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe, voditelja, rukovoditelja i direktora, za svoj rad odgovara poslovođi, voditelju, rukovoditelju i direktoru. 
 • Posebni uvjeti za obavljanje poslova:
 • Stručna sprema: srednja stručna sprema tehničkog smjera, trgovačka, ekonomska
 • Radno iskustvo: dvije (2) godine
 • Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
 • sklonost timskom radu
 • savjesnost i dosljednost
 • pouzdanost i odgovornost
 • sklonost stjecanju novih znanja.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • dokaz o radnom iskustvu (izvadak  iz e- radne knjižice)
 • domovnicu (preslika).

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

VODE LIPIK d.o.o. zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

 • Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr.

Prijavu na natječaj kandidati moraju u pisanom obliku dostaviti na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, 34550 Pakrac, s naznakom Natječaj za radno mjesto

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj pružatelju poštanskih usluga.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren do: 12. kolovoza 2022. godine, što je krajnji rok za podnošenje prijave.

 • Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se kandidatu dostaviti obavijest o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

 • Pravo na  prigovor

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 034/211-140,