JAVNI NATJEČAJ

Ur.broj: 64/2022

Pakrac, 04.08.2022.

Temeljem članka 28. stavak 1.  Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), VODE LIPIK d.o.o.

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 

Naziv radnog mjesta: SKLADIŠTAR jedan(1) izvršitelj

Organizacijski odjel: Odjel za računovodstveno financijske poslove

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada

Rad se obavlja na području Grada Pakraca i Grada Lipika, a po potrebi i drugim mjestima.

 1. Opis poslova i odgovornosti:
 2. zaprima i izdaje materijal te odgovara za optimalnu zalihu materijala, alata, opreme i rezervnih dijelova,
 3. izrađuje primke,
 4. izrađuje izdatnice,
 5. unos inventurne liste,
 6. vrši nabavu za potrebe Društva,
 7. pomaže voditelju nabave pri pripremi potreba i dokumentacije za javnu nabavu
 8. obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe, voditelja, rukovoditelja i direktora, za svoj rad odgovara poslovođi, voditelju, rukovoditelju i direktoru. 
 • Posebni uvjeti za obavljanje poslova:
 • Stručna sprema: srednja stručna sprema tehničkog smjera, trgovačka, ekonomska
 • Radno iskustvo: dvije (2) godine
 • Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
 • sklonost timskom radu
 • savjesnost i dosljednost
 • pouzdanost i odgovornost
 • sklonost stjecanju novih znanja.

4. Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • dokaz o radnom iskustvu (izvadak  iz e- radne knjižice)
 • domovnicu (preslika).

Kandidatom će se smatrati osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava tražene uvjete.

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

VODE LIPIK d.o.o. zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

 • Adresa za prijavu i rokovi

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr.

Prijavu na natječaj kandidati moraju u pisanom obliku dostaviti na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, 34550 Pakrac, s naznakom Natječaj za radno mjesto

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj pružatelju poštanskih usluga.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj je otvoren do: 12. kolovoza 2022. godine, što je krajnji rok za podnošenje prijave.

 • Obavijest o ishodu natječaja, objava i čuvanje osobnih podataka

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja na način da će se kandidatu dostaviti obavijest o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta, a koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

 • Pravo na  prigovor

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Za dodatne informacije u vezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 034/211-140,