Aglomeracija Lipik-Pakrac

Djelatnost javne odvodnje na području Pakraca i Lipika (aglomeracija) uključuje:

  • prihvat i transport otpadnih voda u sustav javne odvodnje
  • pročišćavanje otpadnih voda i ispuštanje u recipijent
  • prihvat sadržaja iz septičkih i sabirnih jama

Područje jedinstvenog sustava javne odvodnje obuhvaća gradska središta Pakrac i Lipik, te manja naselja: Prekopakra, Filipovac i Dobrovac. Na postojeći sustva odvodnje priključeno je 77% stanovnika.

Na području odvodnje sustav je mješoviti (otpadne vode kućanstava, oborinske vode i industrijske otpadne vode se miješaju), a jedan dio naselja Dobrovac odvodnjava se nepotpunim razdjelnim sustavom.

Osnovu sustava kanalizacije predstavlja Glavni kolektor trasiran cijelom svojom duljinom desnom obalom Pakre, od Pakraca do lokacije Uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) Dobrovac. Ukupna dužina kompletne kanalizacijske mreže se procijenjuje na ukupno 80.000 m.

Glavni kolektor izrađen je izgrađen je od Pakraca do UPOV-a od betonskih cijevi, a mreža lateralnih kanala od raznih cijevnih materijala (starije od bet. cijevi, a novije od azbest-cementa i PVC-a). Profili se kreću od minimalnih 200 mm do profila 1.300 mm na poslijednjoj dionici Glavnog kolektora.

Aglomeracija Gaj

U cijelom naselju Gaj izgrađen je nepotpuni razdjelni sustav odvodnje, što znači da se kanalizacijskim cjevovodima odvodi sva otpadna voda iz domaćinstava i javnih ustanova kao i oborinske vode s krovova i uređenih dvorišta, dok se oborinske vode s prometnih površina kontrolirano odvode preko cestovnih jaraka u nabliži vodotok. Sustav za odvodnju, koji direktno gravitira uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Gaju obuhvaća gravitacijske cjevovode, tlačne cjevovode i crpne postaje u naselju Gaj. Ukupna dužina kanalizacije je cca 6.300 m.

 

 

PROŠIRENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Građenje objekata sustava javne odvodnje određeno je Zakonom o vodama. Svrha izgradnje objekata sustava javne odvodnje je kontrolirana odvodnja otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje u cilju zaštite podzemnih i površinskih voda od onečišćenja i zagađenja.

Aglomeracija Lipik-pakrac

Kanalizacijska mreža
Dogradnja sustava za odvodnju, koji direktno gravitiraju uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Dobrovcu će obuhvaćati gravitacijske cjevovode, tlačne cjevovode i crpne postaje po naseljima: Pakrac - sjeverozapadni i jugoistočni dio, Prekopakra, Dobrovac, Kukunjevac (dio), Japaga, Donji čaglić (dio) i Kusonje.

Aglomeracija Poljana

Kanalizacijska mreža
Izgradnja sustava za odvodnju, koji će direktno gravitirati uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Poljani će obuhvaćati gravitacijske cjevovode, tlačne cjevovode i crpne postaje po naseljima Poljana i Antunovac (dio)

.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - naselja Poljana
Uređaj je predviđen kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja (biodisk). Kapacitet uređaja će biti 800 ES, s mogućnošću povećanje kapaciteta UPOV-a na 1.500 ES. Planirani prijemnik pročišćenih otpadnih voda je prirodni prijemnik kanal Poljana.
Realiziranje uređaja će se provesti u dvije osnovne faze, pri čemu bi se u prvoj fazi izgradio mehanički stupanj, a nakon izgradnje 70% kanalske mreže biološki stupanj.

Aglomeracija Badljevina

Kanalizacijska mreža
Izgradnja sustava za odvodnju, koji će direktno gravitirati uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Badljevini će obuhvaćati gravitacijske cjevovode, tlačne cjevovode i crpne postaje u naselju Badljevina.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Badljevina
Uređaj je predviđen kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja (biodisk). Kapacitet uređaja je 1000 ES. Planirani prijemnik pročišćenih otpadnih voda je prirodni prijemnik vodotok Bijela.
Realiziranje uređaja će se provesti u dvije osnovne faze, pri čemu bi se u prvoj fazi izgradio mehanički stupanj, a nakon izgradnje 70% kanalske mreže biološki stupanj.