Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) određena je obveza provođenja savjetovanja s javnošću o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga

Nacrt Odluke o cijeni vodnih usluga