Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ obuhvaća potrebna ulaganja u sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, kao i potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe na području aglomeracije Lipik-Pakrac (Grad Lipik i Grad Pakrac) u Požeško-slavonskoj županiji. Ciljna skupina su stanovnici priključeni na postojeći sustav odvodnje (7.000) te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na sustav javne odvodnje i UPOV (8.000) i stanovnici koji su priključeni na sustav vodoopskrbe (10.789).

Aglomeracije Lipik – Pakrac uključuje sljedeća naselja: Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Japaga, Kukunjevac i Lipik (gradsko područje Lipik) te Kusonje, Pakrac i Prekopakra (gradsko područje Pakrac) (ukupno 115.226 m kanala), s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje u naselju Dobrovac kapaciteta 13.500 ES. Pročišćene otpadne vode ispuštale bi se u otvoreni kanal pročišćene vode, koji se 800 m nizvodnije ulijeva u rijeku Pakru.

S projektom će se izgraditi 4.160 metara novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstruirati 7.072 m dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac i rekonstruirati 25.135 metara vodoopskrbne mreže. Izgradnjom spojnog okna u naselju Kusonje na vodoopskrbnu mrežu Pakrac-Lipik spojiti će se 225 dodatnih stanovnika na javnu opskrbu pitkom vodom (90 priključaka), a mjerama rekonstrukcije i upravljanjem tlakova u mreži smanjiti će se gubitci vode sa sadašnjih 50% na 35%.

Projekt „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC“ obuhvaća radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te rekonstrukciji i dogradnji javnog vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje, što u osnovi sadrži:

Ugovor o radovima „IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA“ uključuje:
– Rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja s kapacitetom 13.500 ES

Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od:
(1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno,glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja),
(2) dobivanja odobrenja i dozvola,
(3) izgradnja postrojenja,
(4) puštanje postrojenja u pogon,
(5) obuke osoblja Naručitelja,
(6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te
(7) uklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).

Ugovor o radovima„REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I IZGRADNJA TE REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE“uključuje:
– Rekonstrukciju, dogradnju i proširenje 36.367metara vodoopskrbnog sustava izgradnja 4.160 metara novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik rekonstrukcija 7.072metara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac rekonstrukcija 25.135 metara vodoopskrbne mreže
– Rekonstrukciju, dogradnju i proširenje 55.933 metara sustava odvodnje otpadnih voda izgradnja 33.434 metara sustava odvodnje rekonstrukcija 22.499 metara sustava odvodnje izgradnja 18 crpnih stanica
– Formiranje kontrolnog centra NUS-a i uključivanje postojećih objekata:
Centar nadzorno-upravljačkog sustava biti će smješten u administrativnoj zgradi Postrojenja, odakle će operater imati kompletan pregled nad radom Postrojenja i sustava odvodnje. Centar nadzorno-upravljačkog sustava biti će opremljen sa dvije računalne radne stanice za upravljanje NUS-om.
Računala će biti umrežena i funkcionirati u redundantnom režimu rada.
Postrojenje odnosno sustav mora biti izrađeno tako da je u cijelosti omogućen automatski rad. Svi elementi u tehnološkom procesu moraju biti povezani s pripadajućim PLC-om, a
PLC-ovi moraju biti međusobno povezani u zajednički SCADA sustav.

SCADA sustav treba biti potpuno „otvoren“, tj. omogućavati prihvat novih i postojećih objekta i sva naknadna proširenja budućih novih objekata, te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Projekt će doprinositi poboljšanju podzemnih i površinskih voda na širem području, dakle, za očuvanje i poboljšanje kvalitete podzemnih voda i rijeka Pakre. Projekt je u skladu sa zahtjevima iz nacionalne i europske politike zaštite okoliša, te će pridonijeti postizanju ciljeva te politike. Pri planiranju projekta, u obzir su uzete sljedeće direktive EU, ili postizanje njihovih ciljeva: Direktiva 98/83/EZ, Direktiva 2000/60/EZ i Direktiva 91/271/EZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda