JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

Ur.broj: 01/2024
Pakrac, 02. siječanj 2024.g
JAVNI NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Voditelj odjela odvodnje

Popis poslova:

 • organizira i nadzire rad Odjela,
 • vodi brigu o stalnom protoku i ispravnosti objekata za odvodnju otpadnih voda,
 • izrađuje godišnje, mjesečne i tjedne Planove redovnog održavanja
 • organizira redovno, vanredno i investiciono održavanje objekata za odvodnju, kao i drugih objekata, alata i opreme vezanih za odvodnju,
 • svakodnevno utvrđuje raspored radnika i sredstava za rad,
 • izrađuje troškovnike, predračune i obračunske situacije,
 • zaprima zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za priključke na kanalizacijski sustav,
 • izdaje posebne uvjete građenja i tehničko-tehnološke uvjete priključenja,
 • izdaje potvrde o priključenosti korisnika,
 • izrađuje upravna rješenja o priključku na komunalnu infrastrukturu
 • surađuje s državnim tijelima i projektantima u postupku ishođenja lokacijske, građevne i uporabne dozvole za fizičke i pravne osobe u dijelu djelatnosti Društva,
 • organizira provedbu mjera deratizacije i dezinsekcije s ovlaštenom tvrtkom na objektima javne odvodnje
 • organizira i provodi mjere zaštite na radu na nivou cijelog društva
 • rješava svakodnevne probleme vezane za djelatnost,
 • obavlja i druge poslove iz djelatnosti i po nalogu neposrednog Voditelja
 • poslove obavlja primjenom računala i korištenjem vozila

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: visoka ili viša stručna sprema građevinskog  ili strojarskog smjera,

– položen vozački ispit «B» kategorije,

Radno iskustvo: VSS – 2 (dvije) godine; VŠS – 3 (tri) godine

Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u obavljanju istih ili sličnih  poslova iz opisa radnog mjesta (upravljanje, održavanje izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i/ili drugih komunalnih vodnih građevina)

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Stalni radni odnos uz probni rad od šest (6) mjeseci

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: na području Gradova Pakraca i Lipika, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  e-mail adresu
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • Potvrda o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) (Traženu potvrdu možete preuzeti putem sustava e-građani i e-usluga HZMO  https://erps.mirovinsko.hr/ESOWebSite_Private/  ili u papirnatom obliku, osobno, na šalteru HZMO.
 • osobna iskaznica (preslika)
 • vozačka dozvola (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:    

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 02. siječnja 2024. godine do 15. siječnja 2024.g. do 12:00 sati što je krajnji rok za zaprimanje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, 34550 Pakrac, s naznakom Natječaj za radno mjesto: VODITELJ ODJELA ODVODNJE

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni putem e-maila. Kandidat koji se ne odazove na poziv, smatra se da je odustao od prijave.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom adresu koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.