UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) – DOBROVAC

UPOV u Dobrovcu je izgrađen 1989/90. godine u svojoj prvoj fazi, kao mehanički stupanj pročišćavanja. Tijekom domovinskog rata Uređaj (i hidrotehnička oprema) je jako devastiran, te je 1996. godine obnovljen i kompletirana je hidromehanička oprema mehaničkog stupnja. Tijekom 1997. godine mehanički stupanj pročišćavanja je završen i pušten u probni rad (tehnički pregled i uporabna dozvola). No, stalni i kontinuirani rad uređaja započinje tek krajem 2003. godine.

Izgrađeni mehanički dio uređaja (I.faza) sastoji se od slijedećih cjelina:

  • dovodni kolektor
  • gruba rešetka i rasteretna građevina
  • crpna stanica s dvije pužne crpke
  • mjerni kanal
  • automatske fine rešetke s kompaktorom
  • aerirani pjeskolov
  • automatska fina rešetka – sito
  • bazen za plutajuće tvari
  • upravna zgrada i strojarnica

Navedeni objekti nižu se u skladu s tehnologijom pročišćavanja.

Nakon pročišćavanje, tretirana otpadna voda se ispušta u rukavac potoka Ilidža, kojim nakon cca 700 m dospijeva u rijeku Pakru.

Aglomeracija Lipik-Pakrac nalazi se na Dunavskom slivu, gdje se za UPOV-e veće od 10.000 ekvivalent stanovnika, prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda traži tercijarni stupanj pročišćavanja.

Kako bi se ispunili zahtjevi hrvatskih i europskih propisa, te poboljšali zdravstveni standardi života stanovništva, predviđena je izgradnja klasičnog protočnog sustava sa sekundarnim taložnicima - III. stupanj pročišćavanja s obradom mulja. Rješenje za biološko pročišćavanje sastoji se od manjeg anaerobnog bazena, dvije linije velikih aerobnih bazena i dviju paralelnih sekundarnih taložnica.

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) – GAJ

 
Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, aglomeracije manje od 2.000 ES neovisno o osjetljivosti područja, pročišćavaju se odgovarajućim pročišćavanjem bilo kojim postupkom obrade.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Gaju je koncipiran kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja, veličine 580 ekvivalent stanovnika. Mehanički dio uređaja sastoji se od fine rešetke, a biološko pročišćavanje – biodisk se sastoji od primarne taložnice, bio-zone i sekundarne taložnice. Pročišćena voda ispušta se u recipijent Gajski potok.