novčićPrema Zakonu o vodnim uslugama, sredstva cijene vodnih usluga prihod su isporučitelja vodnih usluga, a obveznik plaćanja je korisnik vodnih usluga.

Visinu cijene vodnih usluga odlukom o cijeni vodnih usluga određuje isporučitelj vodnih usluga. Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se za razdoblje važenja poslovnog plana isporučitelja vodnih usluga.

Cijena vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodoopskrbe je količina (kubni metar) vode isporučene korisnicima.

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a Vode Lipik d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknada za korištenje voda definirana je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda definirana je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda.

Temeljem „Ugovora o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem)“, sklopljenog između tvrtke KOMUNALAC d.o.o. i tvrtke VODE LIPIK d.o.o.; VODE LIPIK d.o.o. preuzele su od KOMUNALCA d.o.o. gospodarsku i proizvodnu cjelinu koja je u funkciji obavljanja djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga; što znači i sva prava i obveze.

Struktura cijene vode domaćinstva
EUR račun SVE račun SAMO VODOOPSKRBA račun SAMO OTPADNA VODA*
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- vodoopskrba 2,65 2,65 2,65 0,00
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- odvodnja 0,60 0,60 0 0,60
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- pročišćavanje 0,27 0,27 0 0,27
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- ukupno 3,52 3,52 2,65 0,87
PDV (13%) 0,46 0,46 0,34 0,11
Ukupno fiksni dio osnovne cijene (EUR/mj) 3,98 3,98 2,99 0,98
Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 0,66 13,20 13,20
Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,43 8,60 0 1,72
Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,20 4,00 0 0,80
PDV (13%) 0,17 3,35 1,72 0,33
Ukupno varijabilni dio osnovne cijene (EUR/m3) 1,46 29,15 14,92 2,85
Naknada za korištenje voda 0,37826 7,57 7,57
Naknada za zaštitu voda 0,12542305 2,51 2,51 0,50
Naknada za razvoj 0,00 0,00 0,00
Ukupno naknade (EUR/m3) 0,50 10,07 10,07 0,50
UKUPNA CIJENA (EUR/m3) (varijabilna + naknade) 1,96 39,23 24,99 3,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA  (fiksni +varijabilni + naknade) EUR 43,21 27,98 4,33