novčićPrema Zakonu o vodnim uslugama, sredstva cijene vodnih usluga prihod su isporučitelja vodnih usluga, a obveznik plaćanja je korisnik vodnih usluga.

Visinu cijene vodnih usluga odlukom o cijeni vodnih usluga određuje isporučitelj vodnih usluga. Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se za razdoblje važenja poslovnog plana isporučitelja vodnih usluga.

Cijena vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodoopskrbe je količina (kubni metar) vode isporučene korisnicima.

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a Vode Lipik d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknada za korištenje voda definirana je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda definirana je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda.

Temeljem „Ugovora o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem)“, sklopljenog između tvrtke KOMUNALAC d.o.o. i tvrtke VODE LIPIK d.o.o.; VODE LIPIK d.o.o. preuzele su od KOMUNALCA d.o.o. gospodarsku i proizvodnu cjelinu koja je u funkciji obavljanja djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga; što znači i sva prava i obveze.

CIJENE VODNIH USLUGA od 01.01.2023. (EUR)            
             
Struktura cijene vode kategorija
domaćinstva gospodarstvo socijalno ugroženi građani
  kn EUR kn EUR kn EUR
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- vodoopskrba 20,00 2,65 60,00 7,96 12,00 1,59
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- odvodnja 2,00 0,27 9,30 1,23 1,00 0,13
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- pročišćavanje 2,00 0,27 10,10 1,34 1,00 0,13
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- ukupno 24,00 3,19 79,40 10,54 14,00 1,86
PDV (13%) 3,12 0,41 10,32 1,37 1,82 0,24
Ukupno fiksni dio osnovne cijene (kn/mj) 27,12 3,60 89,72 11,91 15,82 2,10
             
Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 4,16 0,55213 7,36 0,97684 2,40 0,31853
Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 1,50 0,19908 3,00 0,39817 0,90 0,11945
Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,50 0,19908 1,50 0,19908 0,90 0,11945
PDV (13%) 0,93 0,12 1,54 0,20 0,55 0,07
Ukupno varijabilni dio osnovne cijene (kn/m3) 8,09 1,07 13,40 1,78 4,75 0,63
Naknada za korištenje voda 2,85 0,37826 2,85 0,37826 2,85 0,37826
Naknada za zaštitu voda 0,945 0,12542305 0,95 0,12542305 0,95 0,12542305
Naknada za razvoj 0,00   0,00   0,00  
Ukupno naknade (kn/m3) 3,80 0,50 3,80 0,50 3,80 0,50
             
UKUPNA CIJENA (kn/m3) (varijabilna + naknade) 11,89 1,58 17,20 2,28 8,54 1,13