Pitanja i odgovori

Što je voda?

Voda je opće dobro i ima posebnu zaštitu Republike Hrvatske. Voda je naslijeđe svih stanovnika Republike Hrvatske koje čuvamo, štitimo i racionalno koristimo.

 

Je li korištenje vode besplatno?

Svakome je dopušteno korištenje voda za osobne potrebe, na način i u količinama koje ne isključuju druge od jednakog korištenja (opće korištenje voda).
Opće korištenje voda obuhvaća zahvaćanje površinske i podzemne vode iz prvoga vodonosnoga sloja i to za: piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu i korištenje površinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge slične namjene.
Opće korištenje voda ne obuhvaća korištenje voda za navodnjavanje neovisno o veličini površine koja se navodnjava.

 

Kako mogu znati pijem li zdravstveno ispravnu vodu?

Ukoliko ste priključeni na javni vodoopskrbni sustav te pijete li zdravstveno ispravnu vodu. Ispravnost vode za piće u vodoopskrbnim sustavima kontrolira Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima putem redovnih godišnjih programa, a prema Zakonu o vodama obavezan je i monitoring tzv. “sirove” (nezahvaćene vode) . Svega oko 5% uzoraka vode za piće u Republici Hrvatskoj je povremeno neispravno, a tada nadležno komunalno društvo obavještava stanovništvo o privremenoj nemogućnosti korištenja vode za piće do uspostave redovnog stanja.

 

Dodatne informacije o kvaliteti vode za piće

Kako bi bila zdrava i čista, voda za piće ne smije sadržavati tvari koje ugrožavaju ljudsko zdravlje te mora ispunjavati minimalne (parametarske) zahtjeve vezane uz mikrobiologiju, kemiju i izgled  (kao što je boja, miris, mutnoća, Fe).

U svrhu zaštite ljudskog zdravlja potrebno je piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka na zdravlje što je ujedno i temeljna smjernica Svjetske zdravstvene organizacije iz 1992. godine te EU Direktive vodi za piće.

Hrvatska se nalazi među trideset vodom najbogatijih zemalja u svijetu. Mnoge zemlje svijeta bore se s nestašicom pitke vode, no u Hrvatskoj to nije slučaj. Rezultati istraživanja pokazali su kako je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja prema količini pitke vode.

Također, Hrvatska spada u malu grupu vodom bogatih zemalja svijeta koje nemaju problema s nedostatkom pitke vode.

Provjeru kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima  Republike Hrvatske vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo te  Zavodi i laboratoriji koji su ovlašteni za navedeno sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN 56/13) i „Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 125/13 i NN 141/13).

 

Je li bolje piti vodu iz vodovoda ili “flaširanu” vodu?

Ukoliko imate vodu dostupnu iz javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu se može reći da je bolje piti vodu iz „pipe“. Na taj način  štedite novac jer je takva voda višestruko jeftinija, a uobičajenom potrošnjom vode pomažete  razvoju  i održavanju vašeg sustava kroz plaćanje naknade za korištenje i zaštitu voda.

 

Tko se brine o vodi kako bi ostala dostupna i čista?

Osiguranje dostupnih količina vode za vodoopskrbu, gospodarske i osobne potrebe te očuvanje dobrog stanja voda upravo su najvažniji ciljevi upravljanja vodama. Kako bi se ti ciljevi ostvarili,  sve potrebno poduzima Republika Hrvatska, Hrvatske vode te jedinice lokalne i regionalne samouprave, svatko prema svojoj nadležnosti i propisanim obvezama.

 

Što su Hrvatske vode i što one rade?

Hrvatske vode upravljaju vodama prema Zakonu o vodama i drugim propisima vezanim za vode. Upravljanje vodama znači brigu o čistoći i  dostupnosti voda, brigu o zaštiti svih građana od poplava, te brigu o zdravlju i ljepoti naših voda. Hrvatske vode troše na svoje poslovanje svega 5% prikupljenih prihoda od vodnih naknada što se može smatrati iznimno efikasnim poslovanjem čak i prema kriterijima privatnih poduzeća.

 

Jesmo li nakon ulaska u  EU obvezni privatizirati vode?

Voda (podzemna ili površinska) ne može biti objektom prava vlasništva niti drugih stvarnih prava. Ovo je izričito navedeno u važećem Zakonu o vodama i postalo je sastavni dio zakonodavstva pristupanjem Hrvatske u EU. Dakle, vode se neće i ne mogu privatizirati, a treba reći kako niti vodne građevine (građevine u sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje) također ne mogu biti privatizirane i uvijek ostaju u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

 

Zašto plaćam naknadu za uređenje voda kad ne živim u poplavnom području?

Naknada za uređenje voda se prikuplja i koristi prema načelima solidarnosti i plaća se na nekretnine čiji ste vlasnik ili posjednik. Prikupljena naknada se koristi za provedbu obrane od poplava u RH, gradnju građevina za melioracije i za podmirenje troškova upisa javnog vodnog dobra u katastar i zemljišne knjige.

 

Na koji način mogu dobiti informacije o različitim djelatnostima poslovanja Hrvatskih voda i aktivnostima koje provode?

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/2003, 144/2010 i 77/2011) Hrvatske vode su ustrojile katalog informacija i omogućile podnošenje usmenog ili pismenog zahtjeva za pristup informacijama iz djelokruga rada Hrvatskih voda.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na mrežnim stranicama Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama. Nakon upućenog zahtjeva za dostavljanje određenih informacija, ovlašteni službenik Hrvatskih voda za informiranje, dostavit će Vam odgovor u zakonom propisanom roku.

 

Tko je nadležan za urbanu oborinsku odvodnju?

Građevine oborinske (atmosferske) odvodnje u naseljenim mjestima (urbana oborinska odvodnja) grade i održavaju jedinice lokalne samouprave.

Isto se pravilo primjenjuje i na vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja gradova i općina, natkriveni su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje. Riječ je uglavnom o vodotocima i kanalima za koje je lokalnim prostornim planovima predviđena i provedena urbanizacija.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada poslovnih i drugih prostora – održavaju i grade vlasnici zgrada i prostora. Radi se o oborinskoj odvodnji koja se s privatnih parcela priključuje na urbanu oborinsku odvodnju, odvodnju prometnica ili vodotok.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica koje su izgrađene na zemljištu prometne infrastrukture, održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje prometnicom. Točnije, osobe koje upravljaju cestama, željeznicama, lukama i zračnim lukama, ukoliko su ti kanali izgrađeni na zemljištu na kojima pripadaju.

Građevine za zaštitu od erozija i bujica u naseljenim mjestima koje su izgradile Hrvatske vode ili njihovi pravni prednici grade i održavaju Hrvatske vode. Ovo su obično bujični kanali u mjestima Dalmacije i Primorja koji se i inače u katastru i zemljišnim knjigama na upravljanju Hrvatskih voda. No na uzurpiranim bujičnim građevinama (bespravna gradnja na kanalima i tokovima) mjere obrane od bujica se ne provode zbog objektivne nemogućnosti.

Urbana oborinska odvodnja je najmanje 100 godina u nadležnosti jedinica lokalne samouprave a tako je i od osnutka neovisne Republike Hrvatske. Prvi Zakon o komunalnom gospodarstvu u neovisnoj Hrvatskoj iz 1995. je odredio odvodnju atmosferskih voda – komunalnom djelatnošću (čl. 3. st.3.) i odredio komunalnu naknadu kao izvor prihoda za financiranje njezine gradnje i održavanja (čl. 19.st.1.toč. 1.). Zakon o financiranju vodnog gospodarstva iz 2009. odredio je i da se 8% naplaćenog vodnog doprinosa koristi za potrebe gradnje i rekonstrukcije građevina urbane odvodnje.

 

VIŠE INFORMACIJA

Zaštita interne instalacije od smrzavanja

Kako bi se izbjegla opasnost od smrzavanja vode, vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu dubinu unutar tla gdje su temperature više od temperature zraka.

Korisnici su dužni u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu.

smrznuta cijevKako se ne bi morali preko zime suočiti s troškom kojeg uzrokuje puknuće smrznute cijevi internih vodovodnih instalacija (pogotovo ako su cijevi plitko postavljene ili prolaze negrijanim dijelovima objekta kao što su garaže, podrumi i dvorišta), pročitajte važne savjete da se izbjegne smrzavanje vodovodne cijevi u vašem domu:

 • Provjerite jesu li vodomjerna okna dobro zatvorena, a u slučaju ekstremno niskih temperatura zaštitite instalacije unutar vodomjernih okna npr. dekama, tkaninama, stiroporom ili staklenom vunom.
 • Ispustite vodu iz slavina u dvorištu.
 • Interne vodovodne cijevi koje nisu na propisnoj dubini a vode do garaža i dvorišnih objekata koji se ne griju, ispraznite ili toplinski izolirajte npr. filcom ili građevinskom folijom.
 • U vikendicima i ostalim objektima koji se ne koriste redovito ili u kojima nitko ne stanuje, te ako odlazite na duži put, zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu kako bi s spriječilo smrzavanje vode.
 • Pripazite da se vodomjeri ne smrznu u prostorima s nezaštićenim otvorima (razbijeni prozori i sl.)
 • Pronađite ventil iza vodomjera kako biste na vrijeme zatvorili dotok vode u slučaju puknuća cijevi i time smanjili materijalnu štetu.

Nemojte koristiti kanalizaciju kao kantu za smeće.

Sustavi javne odvodnje projektirani su za vodu, ljudski otpad i toaletni papir. Ostali otpad u kanalizaciji može uzrokovati začepljenja i oštećenja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Otpad koji završava u kanalizaciji kroz WC, sudoper ili slivnike može završiti u našim rijekama. Pomoći ćete u zaštiti okoliša slijedeći ove odgovarajuće prijedloge za odlaganje otpada:

U svom domu ili na poslu

Bacite sljedeći otpad u kantu za smeće gdje i pripada, umjesto u kanalizaciju:

 • opuške od cigareta
 • zubni konac
 • dlake
 • gume za žvakanje
 • krpe
 • plastične vrećice
 • žilete
 • tampone
 • prezervative
 • higijenske uloške
 • pelene
 • štapiće za uši
 • kozmetiku / šminku
 • vlažne maramice (često reklamirane i označene kao biorazgradive)
 • ostatke hrane – Koristite mrežicu za sudoper koju možete isprazniti u kantu za smeće. Najbolje rješenje je kompost.
 • biljne i životinjske masti i ulja – Ove tvari mogu uzrokovati začepljenja kanalizacije u vašem domu i u sustavu javne odvodnje, te uzrokovati povrate kanalizacije. – Umjesto da prolijete ulje ili mast u sudoper najbolje rješenje je skupiti npr. u prazne konzerve ili prazne boce od mlijeka i predati vašem skupljaču otpada, a lonce i tave obrisati papirom i baciti taj papir u kantu za smeće.

U svom dvorištu i na ulici

Nečistoće se oborinama ispiru s tla u ulične slivnike, te na kraju završavaju u rijekama, stoga:

 • Redovito provjeravajte svoje vozilo kako bi bili sigurni da nema istjecanja opasnog otpada poput ulja, antifriza ili benzina.
 • Ne bacajte pokošenu travu, lišće i ostali otpad iz dvorišta u rijeku ili u ulične slivnike.

U javnu odvodnju se ne smiju ispuštati krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao što su:

 • pepeo, slama
 • otpad od proizvodnje alkoholnih pića
 • otpaci i strugotine metala, plastike i drva, stabla
 • meso, životinjske utrobe
 • vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija i sl.
 • cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza, plivajuće tvari i drugo.

Opasni otpad, kemikalije i lijekovi

Mnoge kemikalije mogu oštetiti kanalizaciju u vašem domu i sustav javne odvodnje. Naš uređaj za pročišćavanje ih ne može sve ukloniti stoga mogu završiti u rijeci i ugroziti vodeni okoliš.

Ove potencijalno opasne tvari ne smiju se bacati u kantu za smeće niti u kanalizaciju – potrebno ih je posebno zbrinuti:

 • lijekovi – treba ih odnijeti u najbližu ambulantu, dom zdravlja ili ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike.
 • kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojeg je izgrađen sustav odvodnje.
 • tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi).
 • Boje i lakovi te onečišćena ambalaža također se ne smiju bacati u kanalizaciju, već ih treba odnijeti na mjesto za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kad god je moguće koristite boje na bazi vode jer su manje štetne za okoliš. Nakon njihova korištenja najprije skinite boju s četke ili valjka krpom ili ih isperite u vrtu.
Ako koristite uljane boje, četke i valjke treba najprije očistiti razrjeđivačem, a mješavinu boje i razrjeđivača treba ostaviti da ispari i talog baciti u kantu.

Pandemijska ograničenja neće bitnije utjecati na izvršenje radova

Nakon 10 godina čekanja da se ostvare uvjeti za provedbu projekta aglomeracije, gradovi Lipik i Pakrac uoči početka radova suočeni su s proglašenjem svjetske epidemije COVID-19.

Premda je proglašenje epidemije i uvođenje epidemioloških mjera malo usporilo početak radova, vrše se sve pripremne radnje prije samog planiranog početka fizičkih aktivnosti do kraja svibnja 2020. Izvođač radova na projektu aglomeracije Lipika i Pakraca je tvrtka Gorenjska gradbena družba d.d., a ugovoreni rok radova je 28 mjeseci. Read more