PREKID ISPORUKE PITKE VODE 25.02.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na izradi bypassa zasunskog okna dana 25.02.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Josipa Jurja Strossmayera, neparna strana
 • Ulica Ljudevita Gaja
 • Trg pape Ivana Pavla II, kućni brojevi od 3-10

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 22.02.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na izradi bypassa zasunskog okna dana 22.02.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Josipa Jurja Strossmayera, parna strana od k. br. 2-54

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 17.02.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na izradi bypassa zasunskog okna dana 17.02.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Josipa Jurja Strossmayera
 • Ulica Ljudevita Gaja

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 16.02.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na izmještanju crpne stanice dana 16.02.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Psunjska ulica
 • Ulica Jana Žiške

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU
  Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik na vodoopskrbi
  ODJEL ZA VODOOPSKRBU

Popis poslova:

 • obavlja sve poslove u svezi djelatnosti u dogovoru sa poslovođom i monterom- instalaterom
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposredno pretpostavljenog

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:
Stručna sprema: PKV/NKV radnik
Radno iskustvo: jedna (1) godina
Prednost: vozački ispit B kategorije i korištenje radnih strojeva

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Zamjena za radnika na bolovanju

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: na području Gadova Pakraca i Lipika, a po potrebi i drugim mjestima
Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od10. veljače 2021. godine do 17. veljače do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj u pisanom obliku kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom siječnja 2022.god.

Tijekom siječnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na svih 1.351 m. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 2.294 m pripremnih radova, 1.969 m građevinskih radova, napravljeno je 64 priključaka te 860 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 863 m zadane trase. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno finalno 7.600 m ispitivanja. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.898 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 7.322 m pripremnih radova, 6.120 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirano je 116 priključka uz 4.851 m završnih radova uz  2.832 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.955 m. Realizirano je 39 priključaka, provedeno je 950 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 1.400 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova, ali je realizirano i 8 kućnih priključaka.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 27.801 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.122 priključka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 18.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 6.000 pripremnih radova, 5.633 m građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 30 realiziranih priključaka.

U siječnju 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U siječnju 2022., postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 43.052 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje, ili 86% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.333 kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 34.197 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 2% ispod planirane za razdoblje, ili 94% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.019 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 02.02.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 02.02.2022. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Trg pape Ivana Pavla II, kućni brojevi od 3-10
 • Ulica Josipa Jurja Strossmayera, neparna strana od 1 do 23

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.