JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU
  Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik na vodoopskrbi
  ODJEL ZA VODOOPSKRBU

Popis poslova:

 • obavlja sve poslove u svezi djelatnosti u dogovoru sa poslovođom i monterom- instalaterom
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposredno pretpostavljenog

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:
Stručna sprema: PKV/NKV radnik
Radno iskustvo: jedna (1) godina
Prednost: vozački ispit B kategorije i korištenje radnih strojeva

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Zamjena za radnika na bolovanju

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: na području Gadova Pakraca i Lipika, a po potrebi i drugim mjestima
Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od10. veljače 2021. godine do 17. veljače do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj u pisanom obliku kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.