Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom kolovoza 2021.god.

Tijekom kolovoza 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 720 m građevinsko-monterskih radova te 500 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno  je 100 m pripremnih radova te 70 m građevinsko-monterskih radova, kao i 30 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 247 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.855 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova te 2.245 m završnih radova uz realiziranih 16 priključaka.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 1.889 m pripremnih radova, 2.578 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realizirana su 44 priključka uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m monterskih radova te su realizirana 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA do sad je izvedeno 2.066 m pripremnih radova , 1 516 m građevinsko- monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 1.004 m završnih radova.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 575 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 8.693 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.985 m pripremnih radova, do 26.041 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.059 priključaka, završnih radova u duljini do 20.866.148 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 15.810 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.160 m završnih radova i ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 500 m završnih radova.

U kolovozu  2021. na gradilištima je bila angažirana 145 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 32.674 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 13% ispod planirane za razdoblje, ili 66% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.093 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 28.458 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 11% ispod planirane za razdoblje, ili 78% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 932 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.