JAVNI NATJEČAJ, 02.02.2023.

Ur.broj: 12/2023

Pakrac, 01. veljače 2023.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

• PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Referent za očitanje vodomjera (inkasator)

Popis poslova:
• svakodnevno očitanje vodomjera za pravne osobe i višestambene zgrade
• očitanje vodomjera za domaćinstva i podjela uplatnica
• vodi računa o svom rajonu, odnosno o svakom korisniku
• po potrebi provjerava i prikuplja podatke o korisniku
• provjerava i evidentira sve sumnjive situacije na terenu kao neovlaštenu potrošnju i prijavljuje nadležnoj osobi
• radi i druge poslove koje mu povjeri Voditelj odjela.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:
Stručna sprema: srednja stručna sprema / KV / NKV / tehničkog ili društvenog smjera
položen vozački ispit «B» kategorije,
Radno iskustvo: jedna (1) godina
Probni rad: tri mjeseca

• VRSTA ZAPOSLENJA

Na neodređeno

• UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: područje Gradova Pakraca i Lipika

Puno radno vrijeme

• KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i mail adresu (ukoliko imaju)
• životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:    

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 02. veljače 2023. god. do 10. veljače 2023. god. do 12:00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.