Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom listopada 2021.god.

Tijekom listopada 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 479 m građevinskih radova, napravljeno je 10 priključaka te 200 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.928 m završnih radova, provedeno je 4.073 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 5.622 m pripremnih radova, 5.498 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realizirana su 93 priključka, 4.401 m završnih radova uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga radovi još nisu u tijeku budući da je u izradi izvedbeni projekt crpne stanice.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac napravljeno je 1.421 m pripremnih radova te 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke Pakre izvodi se sanacija okana, ugradnja poklopca te blindiranje okana.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 27.133 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.098 priključaka, završnih radova u duljini do 21.590 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.036 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 2.000 m završnih radova uz 15 realiziranih priključaka.

U listopadu 2021. na gradilištima je bilo angažirano 192 osobe.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 37.813 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 12% ispod planirane za razdoblje, ili 76% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.206 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 31.607 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 7% ispod planirane za razdoblje  ili 87% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 988 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.