JAVNO NADMETANJE ZA IZGRADNJU AKUMULACIJE ŠUMETLICA

Hrvatske vode su 02. lipnja 2015. godine objavile javno nadmetanje za građenje nasute brane s pratećim građevinama i bujičnih pregrada uzvodno od pregradnog mjesta (I i II etape po lokacijskoj dozvoli) te pristupne ceste kruni brane akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije prema ponudbenom troškovniku i tehničkom dijelu Dokumentacije za nadmetanje.

Detalje o samom natječaju i natječajnoj dokumentaciji moguće je pronaći na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=505908   Akumulacija Šumetlica

 Prikaz digitalnog modela planiranja stanja akumulacije Šumetlica