JAVNI NATJEČAJ, 09.12.2022.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ur.broj: 82/2022

Pakrac, 09. prosinac 2022.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(povećanje obima posla)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Referent obračuna, fakturiranja i reklamacija komunalnih usluga

ODJEL  ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE

Popis poslova:

 • priprema listi za očitanje
 • unos stanja vodomjera korisnika po očitanju i kontrola unesenog stanja
 • unos novih korisnika (fizičke i pravne osobe)
 • obračun komunalnih usluga, ispisi faktura za privredu, te ispis obračuna i uplatnica za fizičke osobe
 • pakiranje računa i priprema za raznošenje
 • knjiženje uplata po blagajni i izvodima banaka u analitiku korisnika, te vođenje evidencije za svakog korisnika komunalnih usluga
 • fakturiranje redovnih izlaznih računa
 • usklađivanja uplata sa financijskim knjigovodstvom
 • rad sa strankama – svakodnevno obavlja reklamacije i uvijek je na usluzi korisnicima usluga
 • poslove obavlja primjenom računala,
 • Radi i druge poslove koje mu povjeri Voditelj odjela.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: srednja stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera

Zasnivanje radnog odnosa: sklapanjem Ugovora o radu na određeno

Broj izvršitelja: jedan (1)

Prednost: radno iskustvo na navedenim poslovima i vozački ispit B kategorije

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Na određeno zbog povećanja obima posla

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: Pakrac, Aleja kestenova 35, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 09. prosinca 2022. godine do 16. prosinca 2022. godine do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr

VODE LIPIK d.o.o.