JAVNI NATJEČAJ, 02.02.2023.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ur.broj: 11/2023

Pakrac, 01. veljače 2023.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(zamjena za bolovanje)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

• PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Strojar na crpilištu

ODJEL ZA VODOOPSKRBU

Popis poslova:

• kontrolira rad crpki, iste stavlja i isključuje iz rada, te obavještava glavnog strojara o problemima crpljenja,

• vrši kontrolu crpljenja mjerenjem nivoa i protoke vode na za to određenim lokacijama,

• vrši kontrolu doziranja kemikalija neophodnih za tehnološki proces bistrenja i dezinfekcije vode,

• održava čistoću postrojenja i okoliša neposredno uz vodocrpilište,

• obavlja i sitne popravke na postrojenjima, a pomaže kod otklanjanja većih kvarova ili zamjene dotrajalih dijelova na postrojenju,

• obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog pretpostavljenog

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: srednja stručna sprema elektro ili strojarskog smjera ili KV elektro ili strojarskog smjera ili vodoinstalater ili mehaničar

Položen vozački ispit «B» kategorije,

Radno iskustvo: jedna (1) godina

• VRSTA ZAPOSLENJA

Zamjena za radnika na bolovanju

• UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: postrojenje Gornja Šumetlica

Puno radno vrijeme

Smjenski rad

• KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i mail adresu (ukoliko imaju)

• životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

• osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 02. veljače 2023. god. do 10. veljače 2023. god. do 12:00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj u pisanom obliku kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr i burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VODE LIPIK d.o.o.