Nemojte koristiti kanalizaciju kao kantu za smeće.

Sustavi javne odvodnje projektirani su za vodu, ljudski otpad i toaletni papir. Ostali otpad u kanalizaciji može uzrokovati začepljenja i oštećenja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Otpad koji završava u kanalizaciji kroz WC, sudoper ili slivnike može završiti u našim rijekama. Pomoći ćete u zaštiti okoliša slijedeći ove odgovarajuće prijedloge za odlaganje otpada:

LetakU svom domu ili na poslu

Bacite sljedeći otpad u kantu za smeće gdje i pripada, umjesto u kanalizaciju:

 • opuške od cigareta
 • zubni konac
 • dlake
 • gume za žvakanje
 • krpe
 • plastične vrećice
 • žilete
 • tampone
 • prezervative
 • higijenske uloške
 • pelene
 • štapiće za uši
 • kozmetiku / šminku
 • vlažne maramice (često reklamirane i označene kao biorazgradive)
 • ostatke hrane – Koristite mrežicu za sudoper koju možete isprazniti u kantu za smeće. Najbolje rješenje je kompost.
 • biljne i životinjske masti i ulja - Ove tvari mogu uzrokovati začepljenja kanalizacije u vašem domu i u sustavu javne odvodnje, te uzrokovati povrate kanalizacije. – Umjesto da prolijete ulje ili mast u sudoper najbolje rješenje je skupiti npr. u prazne konzerve ili prazne boce od mlijeka i predati vašem skupljaču otpada, a lonce i tave obrisati papirom i baciti taj papir u kantu za smeće.

U svom dvorištu i na ulici

Nečistoće se oborinama ispiru s tla u ulične slivnike, te na kraju završavaju u rijekama, stoga:

 • Redovito provjeravajte svoje vozilo kako bi bili sigurni da nema istjecanja opasnog otpada poput ulja, antifriza ili benzina.
 • Ne bacajte pokošenu travu, lišće i ostali otpad iz dvorišta u rijeku ili u ulične slivnike.

U javnu odvodnju se ne smiju ispuštati krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao što su:

 • pepeo, slama
 • otpad od proizvodnje alkoholnih pića
 • otpaci i strugotine metala, plastike i drva, stabla
 • meso, životinjske utrobe
 • vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija i sl.
 • cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza, plivajuće tvari i drugo.

Opasni otpad, kemikalije i lijekovi

Mnoge kemikalije mogu oštetiti kanalizaciju u vašem domu i sustav javne odvodnje. Naš uređaj za pročišćavanje ih ne može sve ukloniti stoga mogu završiti u rijeci i ugroziti vodeni okoliš.

Ove potencijalno opasne tvari ne smiju se bacati u kantu za smeće niti u kanalizaciju – potrebno ih je posebno zbrinuti:

 • lijekovi – treba ih odnijeti u najbližu ambulantu, dom zdravlja ili ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike.
 • kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojeg je izgrađen sustav odvodnje.
 • tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi).
 • Boje i lakovi te onečišćena ambalaža također se ne smiju bacati u kanalizaciju, već ih treba odnijeti na mjesto za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kad god je moguće koristite boje na bazi vode jer su manje štetne za okoliš. Nakon njihova korištenja najprije skinite boju s četke ili valjka krpom ili ih isperite u vrtu.
Ako koristite uljane boje, četke i valjke treba najprije očistiti razrjeđivačem, a mješavinu boje i razrjeđivača treba ostaviti da ispari i talog baciti u kantu.