Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem Članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (˝Narodne novine˝, br. 120/16) naručitelj Vode Lipik d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

  • LIPKOM d.o.o., Ulica Ivana Mažuranića 81, Lipik, OIB:33175359761
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu