novčićPrema Zakonu o vodama, sredstva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje osiguravaju se iz cijene vodne usluge.

Osnovna cijena vodne usluge je prihod isporučitelja vodne usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik).

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a Vode Lipik d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknada za korištenje voda definirana je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda definirana je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda.

Temeljem „Ugovora o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem)“, sklopljenog između tvrtke KOMUNALAC d.o.o. i tvrtke VODE LIPIK d.o.o.; VODE LIPIK d.o.o. preuzele su od KOMUNALCA d.o.o. gospodarsku i proizvodnu cjelinu koja je u funkciji obavljanja djelatnosti javnog isporučitelja vodnih usluga; što znači i sva prava i obveze.

Struktura cijene vode kategorija
domaćinstva gospodarstvo socijalno ugroženi građani
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- vodoopskrba 20,00 60,00 20,00
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- odvodnja 1,60 9,30 1,60
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- pročišćavanje 1,40 10,10 1,40
Osnovna cijena vodne usluge - fiksni dio- ukupno 23,00 79,40 23,00
PDV (13%) 2,99 10,32 2,99
Ukupno fiksni dio osnovne cijene (kn/mj) 25,99 89,72 25,99
       
Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 4,16 7,36 2,50
Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,75 1,50 0,45
Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,80 0,80 0,48
PDV (13%) 0,74 1,26 0,45
Ukupno varijabilni dio osnovne cijene (kn/m3) 6,45 10,92 3,88
Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85
Naknada za zaštitu voda 0,95 0,95 0,95
Naknada za razvoj 0,00 0,00 0,00
Ukupno naknade (kn/m3) 3,80 3,80 3,80
       
UKUPNA CIJENA (kn/m3) (varijabilna + naknade) 10,25 14,72 7,68