Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom siječnja 2022.god.

Tijekom siječnja 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na svih 1.351 m. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 2.294 m pripremnih radova, 1.969 m građevinskih radova, napravljeno je 64 priključaka te 860 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 863 m zadane trase. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno finalno 7.600 m ispitivanja. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.898 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 7.322 m pripremnih radova, 6.120 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirano je 116 priključka uz 4.851 m završnih radova uz  2.832 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.955 m. Realizirano je 39 priključaka, provedeno je 950 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 1.400 m.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova, ali je realizirano i 8 kućnih priključaka.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvješće.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 27.801 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.122 priključka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 18.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 6.000 pripremnih radova, 5.633 m građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 30 realiziranih priključaka.

U siječnju 2022. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U siječnju 2022., postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 43.052 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje, ili 86% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.333 kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 34.197 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 2% ispod planirane za razdoblje, ili 94% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.019 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom prosinca 2021.god.

Tijekom prosinca 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Ispitivanja su provedena na 1.147 m.  Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 1.419 m građevinskih radova, napravljeno je 51 priključak te 780 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih te monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka, napravljeno je do 6.958 m završnih radova te je provedeno 7.600 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 1.408 m testiranja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 6.007 m pripremnih radova, 5.813 m građevinsko-monterskih radova te do 4.681 m završnih radova. Realizirana su 104 priključka uz 2.278 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te građevinskih radova u duljini do 1.428 m.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 1.377 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac stanje je nepromijenjeno te i dalje je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova. Brojke pokazuju da je stanje nepromijenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m. Brojke pokazuju da je stanje nepromjenjeno u odnosu na izvješće iz studenog.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 26.104 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.112 priključaka, završnih radova u duljini do 21.896 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.497 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 5.000 pripremnih radova, 4.375 građevinsko-monterskih radova, do 2.000 m završnih radova uz 25 realiziranih priključaka.

U prosincu 2021. na gradilištima su bile angažirane 193 osobe.

U prosincu 2021. postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 41.117 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje ili 83% cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 1.283 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 33.407 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 4% ispod planirane za razdoblje ili 92% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1007 vodomjernih priključnih okana.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom studenog 2021.god.

U studenom 2021. bilježimo da je postignuta kumulativna dinamika na odvodnji  39.263m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 11% ispod planirane za razdoblje  ili 79% cjelokupno ugovorene te su do sada ugrađena  1.239 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 32.512 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 6% ispod planirane za razdoblje ili 89% cjelokupno ugovorene, dok su do sad ugrađena  1.003 vodomjerna okna.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 7.12.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

Ugledni gosti konferencije bili su g. Davor Vukmirić – zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda,  g. Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica i gradonačelnica Pakraca te gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana.

Okupljenim predstavnicima medija te gostima medijske konferencije na početku se obratio g. Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. koji je  pritom istaknuo kako ga u projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ veseli da se radovi odvijaju i realiziraju po dinamičkom planu i za sada nije upitan rok završetka izvođenja radova. Nadalje, istaknuo je: “Do danas je na radovima odvodnje realizirano preko 39 kilometara cjevovoda što je oko 79% ukupno ugovorenih radova dok je u vodoopskrbi ugrađeno preko 32 kilometra cjevovoda što je oko 89%  planiranog projekta. Od ukupno 851 dan koliko je ugovoreno za izvođenje radova, potrošeno je 642 dana, što je oko 75% vremena“. Zaključno, g. Pierobon je izjavio da će se kroz ovaj projekt  izgraditi i rekonstruirati ukupno 92 kilometra infrastrukture na području Pakraca i Lipika. 

 „Ovo je najveći projekt u posljednjih nekoliko desetljeća. Naša ionako stara i potrošena infrastruktura dodatno je uništena u Domovinskom ratu i zato ovaj projekt za nas ima veliko značenje. Svi naši razvojni projekti su vezani uz završetak projekta aglomeracije i zato veseli podatak da smo na oko 75% realizacije projekta.“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca gđa Anamarija Blažević.

Gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana ovaj projekt je već ranije u više navrata nazvao projektom svih projekata te prisnažio: „Ovo je najveći projekt s najmanje problema što dokazuje da je projekt dobro postavljen od samoga početka i primjer je dobre prakse. Posebno me veseli čuti da je dinamički plan u roku, čak što više u nekim segmentima su radovi i ispred vremena. Tome pridonosi dobra komunikacija „Voda Lipik“, izvođača radova, predstavnika Hrvatskih voda, a moram istaknuti i dobar rad i praćenje stručnih službi naših gradova.“

Na kraju se uzvanicima obratio cijenjeni gost –  g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda koji je pohvalio dionike i projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ te nastavio da s punom odgovornošću može reći da je ovo besprijekoran projekt. „Na ovako velikom projektu naravno da je bilo i problema, ali su oni uspješno riješeni, prije svega odličnom komunikacijom i partnerskim odnosom“. Istom prilikom g. Vukmirić izrazio je zahvalu i čestitke g. Marijanu Pierobonu – direktoru „Voda Lipik“, svim stručnim službama gradova Pakraca i Lipika te izvođačima radova, ali i drugim suradnicima na projektu. „Kada ovaj projekt bude okončan, ovi gradovi će stvoriti pretpostavke i za gospodarski rast i za civilizacijski iskorak!“

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom listopada 2021.god.

Tijekom listopada 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 479 m građevinskih radova, napravljeno je 10 priključaka te 200 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.928 m završnih radova, provedeno je 4.073 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 5.622 m pripremnih radova, 5.498 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realizirana su 93 priključka, 4.401 m završnih radova uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga radovi još nisu u tijeku budući da je u izradi izvedbeni projekt crpne stanice.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac napravljeno je 1.421 m pripremnih radova te 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke Pakre izvodi se sanacija okana, ugradnja poklopca te blindiranje okana.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 27.133 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.098 priključaka, završnih radova u duljini do 21.590 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.036 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 2.000 m završnih radova uz 15 realiziranih priključaka.

U listopadu 2021. na gradilištima je bilo angažirano 192 osobe.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 37.813 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 12% ispod planirane za razdoblje, ili 76% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.206 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 31.607 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 7% ispod planirane za razdoblje  ili 87% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 988 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom rujna 2021.god.

Tijekom rujna 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 800 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.855 m završnih radova te je provedeno 4.073 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova te 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 5.622 m pripremnih radova, 3.846 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realiziran je 66 priključka, 2.901 m završnih radova uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m monterskih radova te su realizirana 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac napravljeno je 200 m pripremnih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA i dalje je izvedeno 2.066 m pripremnih radova , 1 516 m građevinsko- monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 1.004 m završnih radova.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 9.393 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 26.725 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.061 priključaka, završnih radova u duljini do 21.106 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 15.810 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 1.500 m završnih radova.

U rujnu 2021. na gradilištima je bila angažirana 165 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 35.628 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 13% ispod

planirane za razdoblje ili 72% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.157 kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 30.369 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 8% ispod planirane za razdoblje ili 84% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 948 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom kolovoza 2021.god.

Tijekom kolovoza 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 720 m građevinsko-monterskih radova te 500 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno  je 100 m pripremnih radova te 70 m građevinsko-monterskih radova, kao i 30 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 247 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.855 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova te 2.245 m završnih radova uz realiziranih 16 priključaka.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 1.889 m pripremnih radova, 2.578 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realizirana su 44 priključka uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m monterskih radova te su realizirana 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA do sad je izvedeno 2.066 m pripremnih radova , 1 516 m građevinsko- monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 1.004 m završnih radova.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 575 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 8.693 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.985 m pripremnih radova, do 26.041 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.059 priključaka, završnih radova u duljini do 20.866.148 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 15.810 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.160 m završnih radova i ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 500 m završnih radova.

U kolovozu  2021. na gradilištima je bila angažirana 145 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 32.674 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 13% ispod planirane za razdoblje, ili 66% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.093 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 28.458 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 11% ispod planirane za razdoblje, ili 78% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 932 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom srpnja 2021.god.

Tijekom srpnja 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 349 m građevinsko-monterskih radova te 300 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno  je 100 m pripremnih radova te 30 m građevinsko-monterskih radova, kao i 30 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 240 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.605 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra je obavljeno do 2.311 m građevinsko-monterskih radova te 2.245 m završnih radova uz realiziranih 16 priključaka.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 1.566 m građevinsko-monterskih radova te do 1.521 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m monterskih radova te su realizirana 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 1.474 m.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac napravljeno je 200 m pripremnih radova.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirana su ukupno 351 kućna priključka, 4.089 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.657 m. Uz navedeno, na kanalima je realizirano 4.515 m pripremnih i građevinsko-monterskih radova, 833 m sanacijskih radova, 17 revizijskih okana, 203 priključka, 4.052 m završnih radova te 352 m ispitivanja.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 15.617 m pripremnih radova, do 13.109 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 510 priključaka, završnih radova u duljini do 10.148 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 8.589 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodovodnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.000 m završnih radova te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 500 m pripremnih radova.

U srpnju  2021. na gradilištima je bila angažirana 136 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 31.175 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 5% ispod planirane za razdoblje  ili 63% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.093 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 26.878 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 12% ispod planirane za razdoblje ili 74% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 882 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom lipnja 2021.god.

Tijekom lipnja 2021. postignuta je kumulativna dinamika na odvodnji 27.524 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 4% ispod planirane za razdoblje  ili 55% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 952 kućna priključka.

Postignuta  kumulativna dinamika na vodoopskrbi je 25.902 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 10% ispod planirane za razdoblje ili 71% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 843 vodomjernih okana.

Komunalna tvrtka. „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 5.7.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

S obzirom da je iza nas 12 mjeseci građevinskih radova na projektu Aglomeracije Lipik-Pakrac, idealna je prilika da se javnost upozna s dosad realiziranim radovima te planovima za budućnost.

Ugledni gosti konferencije bili su g Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca, gradonačelnik Lipika g Vinko Kasana  te g Jože Brecelj – predstavnik tvrtke izvođača radova Gorenjska gradbena družba d.d .

Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. pobliže je predstavio način izrade projekta i njegovu važnost za infrastrukturnu sliku ovog kraja te poboljšanja koja će imati njegovi stanovnici.

Projekt „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ je trenutno na oko 57% predviđenog vremenskog tijeka realizacije, a financijski smo na oko 54% realizacije.

Što se tiče svima vidljivih radova u gradovima, mogu reći da se izvođač radova hrabro uhvatio u koštac sa najzahtjevnijim dionicama, a to su radovi u najužem centru Pakraca i Lipika. Radovi su poprilično uznapredovali, posebno u Lipiku gdje je podzemni dio radova praktički gotov i sada se radi na asfaltiranju i vraćanju u prvobitno stanje. U Pakracu u centru je izuzetno živo, ali i ovdje imamo dionica na kojima grad već živi iznad izgrađene infrastrukture. Prije svega to se odnosi na novu šetnicu koja je sa izgradnjom čekala upravo realizaciju dijela projekta aglomeracije..“.

Anamarija Blažević, saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca je, uz zahvale svim sudionicima projekta, naglasila kako će uz rješavanje dosadašnjih problema u vodoopskrbi i poboljšanje kvalitete života stanovnika Pakraca i Lipika, realizacijom ovog projekta biti poboljšana i kakvoća okoliša.

Ovaj jako velik projekt je važan, ne samo zbog izgradnje i obnove infrastrukture vodooprskrbe i odvodnje. Normalno je da pri tako opsežnim radovima ima i određenog nezadovoljstva i ja apeliram na sugrađanje da shvate da smo mi sada veliko gradilište na kojem rade veliki strojevi i mehanizacija. Treba imati na umu da će ovaj projekt iza sebe ostaviti puno toga dobroga što do sada nismo imali, a to je bolja infrastruktura, uređeniji gradovi i priliku za njihov daljni razvoj. Osobno sam zadovoljna i sa vremenskom dinamikom izvođenja radova i sa financijskom dinamikom što znači da projekt ide u dobrom smjeru te vjerujem da ćemo ga završiti u planiranom roku, do kraja 2023. godine“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević.

Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika je ovaj projekt ranije nazvao projektom svih projekata.

Pokazalo se da su izvođači radova dorasli zadatku, iako su imali problem s početkom radova zbog izbijanja pandemije, ali su stisnuli i dostigli sve planirane rokove. Posebno se to odnosi na zahtjevne radove u središtima gradova i budući da sada slijede neke dionice koje su lakše za izvođenje, vjerujem da planirani rokovi za završetak neće doći u pitanje. Uobičajeno da ovakav projekt ima i određene, dnevne poteškoće, ali nismo se još susreli s problemom koji nismo uspjeli rješiti i moram naglasiti da je izvođač radova vrlo korektan. Ono što me brine je postupak nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ipak, nadam se da ćemo uspjeti rješiti i taj problem i da ćemo dobiti korektnog izvođača radova. Generalno, mogu izraziti zadovoljstvo sa svime učinjenom i nadam se da će se tako i nastaviti“, rekao je gradonačelnik g Kasana.

Jože Brecelj, predstavnik tvrtke „Gorenjska gradbena družba“ d.d. iz Kranja „U 13 mjeseci od kako smo fizički započeli s radovima, od planiranih 50 kilometara sustava odvodnje, ugradili smo 28 kilometara što je oko 55%. Od planiranih 36 kilometara vodoopskrbnog sustava do sada smo ugradili 26 kilometara ili oko 71%. Do kraja lipnja naručitelju smo obračunali radova u vrijednosti od oko 80 milijuna kuna, bez PDV-a. Dinamika je onakva kakvu smo i planirali i nadam se da poremećaj i problemi koji su se pojavili na tržištu cjevnog materijala neće imati negativan utjecaj na dinamiku daljnjih planiranih radova“.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom svibnja 2021.god.

Tijekom svibnja 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m pripremnih radova, do 6.035 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 161 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 4.750 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja do 2.615 m trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra izrađeni su izvedbeni projekti i elaborati iskolčenja te je obavljeno 2.417 m pripremnih radova, 480 metara pripremnih radova te 200 metara završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 2.889 m pripremnih radova, do 1.390 m građevinsko-monterskih radova, 30 priključaka te do 890 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) realizirano je do 2.254 m pripremnih radova, do 1.629 m monterskih radova te su realizirana 55 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 916 m te su provedena ispitivanja na 122 m.

U svibnju su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Ruđera Boškovića, Ulici Ivana G. Kovačića, Vukovarskoj ulici, Ulici Ante Starčevića, Frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mladeži , Lipičkoj ulici, u Ulici kralja Tomislava, Ulici Alojzija Stepinca te na Trgu dr. F. Tuđmana uz radove na glavnom opskrbnom cjevovodu. Ukupno je na navedenim lokacijama realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirana su ukupno 351 kućna priključka, 4.089 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.657 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada i to u Vukovarskoj ulici, u Ulici kneza Branimira, Bolničkoj ulici, Ulici Gojka Šuška, Prolazu baruna Trenka, Ulici Kalvarija, Ulici J.J. Strossmayera, Ulici Ljudevita Gaja, Ulici kralja Tomislava, Ulici Augusta Šenoe, Ulici Vatroslava Lisinskog, Obali Petra Krešimira IV, Ulici Augusta Cesarca, Ulici Vinka Rehaka, Ulici kneza Domagoja, Ulici Ivana Gorana Kovačića, u Ulici kardinala A. Stepinca, Aleji kestenova, Ulici Krndija, Ulici Ivana Gundulića te na glavnom dovodnom cjevovodu. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 13.438 m pripremnih radova, do 11.608 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 462 priključaka, završnih radova u duljini do 8.991 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 7.695 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodovodnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ ukupno je realizirano 4.160 m pripremnih i građevinsko-monterskih radova uz 3.800 m završnih radova te ispitivanja u duljini do 4.160 m.

U svibnju  2021. na gradilištima je bilo angažirana 185 osoba.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 24.062 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 3% iznad planirane za razdoblje ili 48% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 867 kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 25.283 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 6% ispod planirane za razdoblje ili 70% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 813 vodomjernih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom travnja 2021.god.

Tijekom travnja 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.476 m pripremnih radova, do 5.530 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 116 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 4.400 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja na 2.615 m trase.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra izrađeni su izvedbeni projekti i elaborati iskolčenja te je obavljeno 771 m pripremnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je 2.889 m pripremnih radova, 1.294 m građevinsko-monterskih radova, 25 priključaka te 860 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza)  realizirano je do 2.254 m pripremnih radova, uz 907 m monterskih radova te su realizirana 35 kućna priključka.

U travnju su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Ruđera Boškovića, Ulici Ivana G. Kovačića, Vukovarskoj ulici, Ulici Ante Starčevića, Frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mladeži , Lipičkoj ulici, u Ulici kralja Tomislava, Ulici Alojzija Stepinca te na Trgu dr. F. Tuđmana uz radove na glavnom opskrbnom cjevovodu. Ukupno je na navedenim lokacijama realizirano građevinsko–monterskih radova u duljini do 9.520 m. Realizirano je ukupno 333 kućna priključka, 2.562 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 5.657 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada i to u Vukovarskoj ulici, u Ulici kneza Branimira, Bolničkoj ulici, Ulici Gojka Šuška, Prolazu baruna Trenka, Ulici Kalvarija, Ulici J.J. Strossmayera, Ulici Ljudevita Gaja, Ulici kralja Tomislava, Ulici Augusta Šenoe, Ulici Vatroslava Lisinskog, Obali Petra Krešimira IV, Ulici Augusta Cesarca, Ulici Vinka Rehaka, Ulici kneza Domagoja, Ulici Ivana Gorana Kovačića, u Ulici kardinala A. Stepinca, Aleji kestenova, Ulici Krndija, Ulici Ivana Gundulića te na glavnom dovodnom cjevovodu. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 12.340 m pripremnih radova, do 11.254 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 346 priključaka, završnih radova u duljini do 8.608 m te  je provedeno ispitivanja u duljini do 5.531 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodovodnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ realizirano je  4.160 m pripremnih i građevinsko-monterskih radova uz 3.800 m završnih radova te ispitivanja u duljini do 4.160 m.

U travnju  2021. na gradilištima je bilo angažirana 187 osoba.

Postignuta kumulativna dinamika na odvodnji je 21.824 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 17 % iznad

planirane za razdoblje ili 44 % cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 714 kućna priključka.

Postignuta kumulativna dinamika na vodoopskrbi je 24.939 m ugrađenih cjevovoda, što predstavlja 1 % iznad planirane za razdoblje ili 69 % cjelokupno ugovorene. Ugrađena su 679 vodomjerna okna.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.